menu
close_24px

Privacybeleid

Versie bijgewerkt mei 2023

 

 

1. VERWIJZINGEN NAAR REGELGEVING

1.1. GDPR: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1.2. LOPDgdd: Organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten.

1.3. LSSI: Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.


2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Bedrijfsnaam: CITY JOB OFFERS, S.L. ("CJO" of "ons")

Adres: C/ Albert Einstein, 1-3, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona, Spanje)

NIF: B-67224550

Telefoon: +34 93 220 95 93

E-mail: contact@cityjoboffers.com

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): CROMA LAW FIRM S.L.P. DPO

E-mail: hello@croma.legal

 

3. BRON EN CATEGORIEËN VAN GEGEVENS

3.1. Wij verwerken de gegevens die u aan ons verstrekt via de contact- en registratieformulieren, alsmede via andere formulieren of middelen in of gerelateerd aan het Platform, of diensten die daarin worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een sollicitatie. Deze gegevens omvatten over het algemeen je naam, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en taal en, bij het indienen van een sollicitatie, informatie uit je curriculum vitae en of je al woonruimte hebt in Spanje.

 3.2. Naast deze gegevens kunnen wij ook andere persoonlijke gegevens verwerken die u aan ons verstrekt of die worden gegenereerd in de loop van onze communicatie of het contracteren van onze diensten of producten.

 3.3. We verzamelen ook gegevens via cookies voor analytische en advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid.

 3.4. Tot slot wijzen wij u erop dat u, door ons uw gegevens te verstrekken, instaat voor de waarheidsgetrouwheid en/of juistheid van deze gegevens. Bijgevolg ben je aansprakelijk voor alle onjuiste of onnauwkeurige verklaringen die je aflegt, evenals voor eventuele schade die CJO of derden hierdoor lijden.

 

4. DOEL EN RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

        Doel:

 1. Om u van diensten te voorzien: Dit omvat het beheren van sollicitaties, u op de hoogte stellen van nieuwe vacatures en werkgevers in staat stellen te zoeken naar kandidaten in onze database.
 2. Wettelijke verplichtingen: Het verwerken van gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals fiscale, boekhoudkundige en witwasvereisten, evenals om de uitoefening van uw rechten te vergemakkelijken.
 3. Marketing: Het versturen van elektronische marketingcommunicatie en nieuwsbrieven, met de mogelijkheid om u op elk moment af te melden.
 4. Klanttevredenheidsonderzoeken: Het uitvoeren van enquêtes om feedback te verzamelen over onze producten en diensten.
 5. Analyse: Het uitvoeren van analyses op geaggregeerde gegevens om onze diensten te verbeteren.
 6. Reclame op basis van gedrag en sociale netwerken: Gepersonaliseerde advertenties weergeven en cookies gebruiken op basis van uw voorkeuren en interacties op sociale media.

       

Wettelijke basis:

 • Art. 6.1.(b) GDPR: De noodzaak om gevraagde diensten aan te bieden en te leveren.
 • Art. 6.1.(c) GDPR: Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het mogelijk maken van de uitoefening van rechten.
 • Art. 21 LSSICE of Art. 6.1.(a) GDPR: Toestemming voor elektronische marketingcommunicatie en nieuwsbrieven.
 • Art. 6.1.(f) GDPR: Legitiem belang om klanttevredenheidsonderzoeken en analyses uit te voeren.
 • Art. 6.1.(a) GDPR: Toestemming voor de installatie en het gebruik van cookies voor behavioral advertising en sociale netwerken.

        Houd er rekening mee dat als je solliciteert via een platform van derden, zij je gegevens verwerken volgens hun eigen privacybeleid.

 

5. OPSLAG VAN GEGEVENS

5.1. We bewaren je gegevens voor de duur van onze relatie. Als we echter een langdurige periode van inactiviteit vaststellen (in het geval van kandidaten meer dan 24 maanden), zullen we uw gegevens ook wissen voor zover de verwerking niet langer adequaat, relevant en noodzakelijk is voor de doeleinden die met de verwerking worden beoogd. Deze regel is van toepassing tenzij u ons verzoekt uw gegevens te wissen.

5.2. Wanneer de verwerking van uw gegevens niet langer toereikend, ter zake dienend en beperkt is tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zullen wij uw gegevens veilig opslaan en alleen om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals vereist door de wet.

5.3. Tot slot informeren wij u dat wij alle redelijke stappen zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd indien deze onjuist zijn.

6. GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN

6.1. We zullen geen individuele beslissingen nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking en die juridische gevolgen voor u hebben of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloeden. 

7. ADRES

7.1. Als algemene regel zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken. In bepaalde gevallen kan het echter nodig zijn dat wij uw gegevens aan derden verstrekken:

7.2. Werkgevers: Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan potentiële werkgevers die geïnteresseerd zijn om u in dienst te nemen en/of die een functie hebben geopend die overeenkomt met uw beroepsprofiel met als doel uw deelname aan een dergelijk selectieproces mogelijk te maken en het contact tussen u en de potentiële werkgever mogelijk te maken. Verder aanvaardt u uitdrukkelijk dat CJO uw gegevens mag verstrekken aan potentiële werkgevers die daarom verzoeken voor de bovengenoemde doeleinden.

7.3. Aanbieders: Wij verlenen toegang tot uw persoonsgegevens aan providers die deze toegang nodig hebben om hun diensten aan ons te verlenen, zoals datamanagers, computerspecialisten of cloud- en hostingproviders, CRM-providers, partners, HR-providers, telecommunicatieproviders en juridische adviseurs. Deze derden zullen optreden als onze (sub)verwerkers en zullen beschikken over passende waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van een overeenkomstige overeenkomst voor de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig 28 GDPR.

7.4. Overig: Wij delen uw persoonsgegevens met derden als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, door een administratieve of gerechtelijke autoriteit, of in het algemeen belang of voor de openbare orde, zoals bijvoorbeeld om te voldoen aan anti-witwas- en antiterrorismevoorschriften, belasting- of socialezekerheidsverplichtingen.

 7.5. Houd er ten slotte rekening mee dat we uw informatie ook kunnen delen als we van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om het Platformbeleid te handhaven of om onze activiteiten of Gebruikers te beschermen. Daarnaast kunnen wij, in het geval van een bedrijfsherstructurering, fusie, splitsing of verkoop, al uw persoonsgegevens overdragen aan de derde partij die voortvloeit uit een dergelijke transactie op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 21 van de LOPDgdd.

8. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN 

8.1. Wij voeren geen internationale gegevensoverdrachten uit. Echter, zoals tegenwoordig gebruikelijk is, hebben veel IT-providers hun servers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) staan. Daarom is het mogelijk dat sommige van onze providers zich buiten de EER bevinden. In dit geval, en alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de werking van het Platform, zullen we internationale overdrachten uitvoeren.

 8.2. In ieder geval verzekeren wij u dat wij reeds alle noodzakelijke documenten hebben ondertekend of zullen ondertekenen met deze aanbieders om ervoor te zorgen dat zij voldoende garanties bieden die gelijkwaardig zijn aan die van de EU om dergelijke internationale overdrachten uit te voeren.

9. RECHTEN

9.1. Wat zijn mijn rechten?

Zoals bepaald in de GDPR en LOPDgdd, wordt opgemerkt dat u de volgende rechten heeft:

9.1.1. Toegang: Je hebt het recht op toegang tot je gegevens om te weten te komen welke persoonsgegevens wij verwerken die jou betreffen.

 9.1.2. Rectificatie of wissen: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons worden verwerkt, te rectificeren of om ons te vragen deze gegevens te wissen. 

9.1.3. Beperking: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken, in welk geval moet worden opgemerkt dat we deze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

9.1.4. Overdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en aan een andere gegevensbeheerder door te geven.

9.1.5. Opt-out: In bepaalde omstandigheden en op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, in welk geval wij stoppen met de verwerking ervan, behalve om dwingende legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van mogelijke rechtsvorderingen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van marketingcommunicatie.

9.1.6. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar de Controller (CJO) contact@cityjoboffers.com met als onderwerp "Privacy". Om uw identiteit te verifiëren, kunnen we u vragen om ons bepaalde aanvullende informatie of documentatie te sturen, zoals bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart of een soortgelijk identificatiebewijs.

De uitoefening van deze rechten is gratis. Houd er echter rekening mee dat er kosten in rekening kunnen worden gebracht wanneer verzoeken ongegrond, buitensporig of herhaaldelijk zijn. 

Heb ik het recht om mijn toestemming in te trekken?

Ja, u kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken, voor een, meerdere of alle van de bovenstaande doeleinden, die zijn gebaseerd op uw toestemming voor de verwerking ervan. Houd er rekening mee dat dit, indien van toepassing, kan leiden tot wijziging of zelfs beëindiging van de dienstverlening.

Heb ik het recht om een klacht in te dienen?

Ja, u kunt te allen tijde een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, afhankelijk van uw woonplaats. In het geval van Spanje is dit het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (AEPD). U kunt informatie inwinnen over de verschillende toezichthoudende autoriteiten door contact met ons op te nemen via contact@cityjoboffers.com.

 Voordat u een klacht indient, verzoeken wij u in ieder geval contact met ons op te nemen via e-mail (contact@cityjoboffers.com) om te proberen een geschil in der minne te schikken.

Hoe snel antwoorden jullie? 

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoeken en in ieder geval binnen een maand. Als dit niet het geval is, bieden wij u onze excuses aan en vragen wij u nogmaals contact met ons op te nemen, zodat wij u te woord kunnen staan en eventuele technische fouten kunnen herstellen waardoor wij u niet binnen de gestelde termijn hebben kunnen antwoorden.


10. WIJZIGING

CJO behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen in overeenstemming met de bepalingen van de Servicevoorwaarden.

11. CONTACT

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Adres: C/ Albert Einstein, 1-3, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

Telefoon: +34 93 220 95 93

E-mail: contact@cityjoboffers.com