menu
close_24px

Juridische mededeling

 

1. Eigendom en doel van de website

De website www.cityjoboffers.com (hierna, de "Website") is eigendom van [City Job Offers, S.L. (hierna, "CJO", "wij", "ons" of "onze"), bedrijf wettelijk opgericht onder de wetten van Spanje met geregistreerd adres in Calle Professor Barraquer 36, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanje., met NIF nr. B-67082594

 

2. Aanvaarding van de wettelijke kennisgeving

De toegang tot en het gebruik van onze Website en de bijbehorende informatie, diensten en inhoud zijn onderworpen aan de wetgeving, voorschriften en bepalingen die in deze juridische kennisgeving worden uiteengezet. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij deze Juridische kennisgeving heeft gelezen en begrepen, waarvan de inhoud de gehele overeenkomst tussen de Gebruiker en CJO vormt. Door gebruik te maken van de diensten van onze Website, erkent en stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn door deze juridische verklaring en het Privacy- en cookiebeleid. Bovendien erkent en stemt de Gebruiker ermee in dat de diensten en inhoud die via deze Website worden aangeboden, niet in strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving en niet zullen worden gebruikt om deze te overtreden. Wij behouden ons het recht voor om deze Wettelijke Bekendmaking te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. Daarom is het belangrijk dat de Gebruiker deze Wettelijke Notitie regelmatig controleert.

 

3. CJO

Via deze Website adverteert CJO met vacatures van wervingsprocessen van derden en verzamelt CJO CV's voor wervingsprocessen. CJO is niet betrokken bij dergelijke wervingsprocessen en treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen kandidaten en potentiële werkgevers via een digitale omgeving zoals de Website. De vacatures zijn over het algemeen gericht aan personen die meerderjarig zijn (+18 jaar). Indien u minderjarig bent, stellen wij het op prijs dat u ons hiervan op de hoogte stelt en ons, indien van toepassing, voorziet van de documentatie en informatie die nodig is om uw kandidatuur naar behoren te behandelen, waaronder de toestemming van uw ouders of voogden.

 

4. Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website en de inhoud ervan zorgvuldig te gebruiken, in overeenstemming met de wet, de goede zeden en de openbare orde, en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Juridische kennisgeving, waarbij hij afziet van elke vorm van gebruik die de normale werking en het gebruik ervan door andere Gebruikers verhindert of kan verhinderen, of die het imago, de reputatie, de belangen en de rechten van CJO, van haar leveranciers, klanten, Gebruikers, of in het algemeen van derden kan schaden of veroorzaken. Gebruikers gebruiken de Website uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid. Niettegenstaande het bovenstaande behouden wij ons het recht voor om de toegang tot de Website te weigeren of in te trekken, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, aan elke Gebruiker die niet voldoet aan de bepalingen van deze Juridische kennisgeving.

 

5. Uitsluitingen van verantwoordelijkheid 

Vanwege de onvoorspelbare situaties die kenmerkend zijn voor internet en technische omgevingen, behouden wij ons het recht voor om de diensten van de Website tijdelijk op te schorten voor technische, beveiligings-, onderhouds- of andere gerechtvaardigde redenen volgens onze criteria. De opschorting van de diensten geeft de Gebruiker geen recht op compensatie of schadeloosstelling; we zullen echter ons best doen om, indien mogelijk, elke opschorting of onderbreking van de diensten te beperken. Bovendien behouden wij ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen en/of updates van de Website door te voeren, met of zonder voorafgaande kennisgeving. In elk geval erkent en stemt de gebruiker ermee in dat CJO bepaalde acties kan ondernemen om de gebruiker de toegang tot en het gebruik van de Website gedurende beperkte perioden te ontzeggen. In deze zin aanvaardt de Gebruiker dat CJO niet verantwoordelijk is, als gevolg van bovengenoemde acties, voor het verwijderen of niet beschikbaar zijn van de diensten of functionaliteiten van de Website. CJO geeft geen garantie voor het verkrijgen van bepaalde resultaten na het gebruik van de diensten van de Website. Daarom zijn CJO, haar vertegenwoordigers, directeuren of werknemers in geen geval verantwoordelijk voor incidentele, toevallige, bijzondere of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, zakelijke kansen of softwarefouten, met of zonder voorspelbaar karakter, die direct of indirect verband houdt of houdt met het gebruik van de Website. In geen geval is CJO verantwoordelijk voor de inhoud, activiteiten, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via elektronische links (links), direct of indirect, gerelateerd aan onze Website. De links die in onze Website zijn opgenomen of kunnen worden opgenomen in onze Website kunnen niet worden beschouwd als enige vorm van relatie tussen CJO en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de gelinkte website bezit of beheert en kunnen evenmin worden beschouwd als enige suggestie, uitnodiging of aanbeveling met betrekking tot deze websites of de inhoud ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die gebruikers kunnen lijden als gevolg van ongepast gebruik van de Website of als de gebruikers zich niet houden aan deze Juridische kennisgeving of aan de instructies die door ons worden gegeven via communicatiemiddelen. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van de potentiële werkgevers. Wij treden slechts op als tussenpersoon die het contact tussen kandidaten en potentiële werkgevers vergemakkelijkt, waarbij potentiële werkgevers de enige aansprakelijke entiteit zijn ten opzichte van Gebruikers (kandidaten) voor de juistheid van de aangeboden voorwaarden en de voorwaarden van de baan.

 

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat alle rechten, titels en belangen van en in verband met de Website, de inhoud en softwaretoepassingen ervan, met inbegrip van wijzigingen, updates en nieuwe versies, alsmede alle onderscheidende tekens (al dan niet geregistreerd), knowhow, intellectuele eigendomsrechten, domeinnamen en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten in verband met de Website exclusief eigendom zijn van CJO of door CJO worden gebruikt onder licentie en met toestemming van de houders van dergelijke rechten, titels of belangen. In deze zin verwerft de gebruiker geen enkel intellectueel of industrieel eigendomsrecht door het loutere gebruik van onze Website en de functionaliteiten ervan en daarom kan dit gebruik in geen geval worden beschouwd als een machtiging of licentie om de inhoud van deze Website te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in deze juridische kennisgeving worden uiteengezet. Als gevolg van het bovenstaande is het verboden om de Website, de inhoud, toepassingen, ontwerpen en look & feel van de inhoud, evenals de broncode en alle elementen die de structuur en het uiterlijk ervan configureren, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, wijzigen, transformeren, kopiëren, distribueren, openbaar te maken of op enige andere wijze te exploiteren. Bovendien erkent en stemt de Gebruiker ermee in dat het verboden is om de software die de functionaliteit en toegang van deze Website en de diensten die erop worden uitgevoerd, beheert, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of afgeleide werken. De niet-naleving van een van deze bepalingen betekent dat we tegen de overtreder of overtreders elke gepaste juridische actie kunnen ondernemen ter verdediging van zijn rechten, titels of belangen, inclusief de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen.

 

7. Privacybeleid en cookies

Door deze juridische verklaring te accepteren, erkent en stemt de gebruiker ermee in ons privacy- en cookiebeleid te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

 

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

De interpretatie en/of afdwingbaarheid van deze juridische verklaring is onderworpen aan de Spaanse wetgeving. De partijen stemmen ermee in om alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met de diensten van de Website en/of deze Juridische kennisgeving voor te leggen aan de rechtbanken van de stad Barcelona, en zij doen afstand van elke andere jurisdictie waarop zij mogelijk recht hebben. Niettegenstaande dit, in het geval dat de Spaanse of autonome consumentenregelgeving de mogelijkheid biedt dat consumenten en/of gebruikers een andere bevoegde rechtbank kiezen, zal deze regelgeving worden toegepast.

 

9. Contact

Voor vragen met betrekking tot de diensten van onze Website en deze Juridische kennisgeving, kunnen Gebruikers rechtstreeks contact met ons opnemen via e-mail; contact@cityjoboffers.com; en/of via een schriftelijk verzoek gericht aan onze kantoren gevestigd in: Calle Muntaner, 330.